Jogszabálylista

A tevékenységeinkhez kapcsolódó jogszabályok listáját IDE kattintva letöltheti.

Alább a vonatkozó jogszabályok:

Jogszabály Megnevezés
1995. évi LIII.Törvény a környezet védelmének általános szabályairól
2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról,
343/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV törvény végrehajtásáról
442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatóságok igazgatási szolgáltatási díjairól
1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
1999. évi CXV.Törvény az épített környezet védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv módosításáról
311/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a nyilvánosság környezeti információkoz való hozzáférésének rendjéről
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
2000. évi XXV.Törvény a kémiai biztonságról
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
44/2000. EüM rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
33/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000.EüM rendelet módosításáról
a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról
219/2004. (VII.21.) Korm rendelet a felszín alatti vizek védelméről
2000. évi CXXIX.Törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv módosításáról
41/2000. EüM-KöM rendelet egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenységek korlátozásáról
 asdasd
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
314/2005.(XII.25.) Korm.rendndelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM  együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj – és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
 asdasd
98/2001. (VI.15.) Korm rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
440/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatásikötlezettségekről
8/2010. (III.31.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7) KvVM rendelet módosításáról
306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
2003. évi XII. Törvény az épített környezet alakításáról ésvédelméről szóló 1997. évi LXXVIIII. Tv módosításáról
126/2003. (VIII. 15.) Korm rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről
75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet a klasszikus sertéspestis és afrikai sertéspestis elleni védekezésről
45/2012. (V.8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredtű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről
23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás követelményeiről
1996.éviLIII. Törvény a természet védelméről
445/2012. (XII.29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
443/2012. (XII.29.) Korm. rendelet Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
271/2001. (XII.21.) Korm. a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának ésmegállapításának módjáról
7/2003. (V.16.) KvVM-GKM együttes rendelete az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről
6/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról
4/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről
12/1996. (VII.4.) KTM rendelet a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről ésa feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmikövetelményeiről
307/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.)Korm. rendelet  és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának a részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.23) Korm. rendelet módosításáról
Kommunális szilárd hulladékokkal kapcsolatos szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályok
224/2004. (VII.22.) Korm rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről
1995. évi XLII.Törvény az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről
213/2001. (XI.14.) Korm rendelet a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
39/1998. (VII.16.) Főváros KGy. Rendelete a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről
61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról
Fővárosi Közterület-fenntartó Rt. Munka és tűzvédelmi utasítás a hulladék hasznosító műbe és a hulladék lerakótelepekre társvállalkozók, beszállítók részére
48/2012. (III.28.) Korm rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm rendelet módosításáról
438/2012. (XII.29.) Korm. rendelet: A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről